İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK) UYARINCA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Nisbetiye Mahallesi Nisbetiye Cadde No: 2/3 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Veri Sorumlusu REFERANSMED SAĞLIK MEDİKAL. ÜRÜNL. KOZM. DAN. VE ORG. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin https://www.dratasoy.com/  web sayfasında yer alan WhatsApp aplikasyonu üzerinden iletişime geçen kişilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları https://dratasoy.com/gizlilik-ve-yasal-uyari adresinde yer almaktadır.
 
A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri sorumlusu sıfatıyla https://www.dratasoy.com/   web sayfasında yer alan WhatsApp aplikasyonu üzerinden iletişime geçen kişilerin kişisel verileri elde etmektedir. Elde edilen kişisel veriler, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5. Maddesinin ikinci fıkrasının c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK’nın 9. Maddesi uyarınca açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
 
B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.
Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işleme işlemine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır.

 


Hukuki Sebebi

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Sözleşmenin Kurulması ve İfası

Kimlik Verisi

Ad-Soyad

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin takibi, Randevu Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşmenin Kurulması ve İfası

İletişim Verisi

Telefon numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin takibi, Randevu Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşmenin Kurulması ve İfası

İletişim Verisi

Talep Konusu

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin takibi, Randevu Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık Rıza

Kimlik Verisi

Ad-Soyad

Uygulama Üzerinden İletişimin Sağlanması

Açık Rıza

İletişim Verisi

Telefon numarası

Uygulama Üzerinden İletişimin Sağlanması

Açık Rıza

İletişim Verisi

Talep Konusu

Uygulama Üzerinden İletişimin Sağlanması


C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte, WhatsApp üzerinden iletişim kurulması yönteminin seçilmesi nedeniyle kişiler açık rızaları ile kişisel verilerini aktarmaktadır.

 


Alıcı / Alıcı Grupları

Aktarım Sebebi

Aktarılan Veri

WhatsApp

Uygulama Üzerinden İletişimin Sağlanması

Ad Soyad, Telefon Numarası, Talep Konusu

 

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ
 

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

  • Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:
İlgili kişi sıfatıyla https://dratasoy.com/iletisim adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak şirketimize
Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte  info@dratasoy.com  e-posta adresi üzerinden
Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

SOSYAL MEDYA